Bảng giá nhôm kính

banner cong ty.jpg

Nhôm Kính

Stt

Tên Hàng Hóa

Đơn giá đ/m2

I

Cửa đi hệ 700, kính trắng 5 ly (không khóa)

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu trắng sữa

820,000

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu vân gỗ

950,000

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu nâu, trắng bóng

820,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu trắng sữa (chia ô)

1,200,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu vân gỗ (chia ô)

1,300,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu nâu, trắng bóng (chia ô)

990,000

II

Cửa sổ hệ 500 Và Vách kính trắng 5 ly

Cửa sổ lùa pano màu trắng bóng

650,000

Cửa sổ lùa pano màu trắng sữa

750,000

Cửa sổ lùa pano màu vân gỗ

950,000

Vách ngăn dưới lá nhôm phẳng trên kính trắng 5mm

520,000

Vách ngăn dưới lá nhôm hộp 2 mặt trên kính trắng 5mm

620,000

Vách ngăn dưới kính trên kính trắng 5mm

480,000

III

Cửa đi hệ 1000, kính trắng 8ly (chưa có khóa)

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu trắng sữa

1,150,000

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu gỗ

1,350,000

Cửa đi lùa hoặc mở pano màu nâu, trắng bóng

990,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu trắng sữa (chia ô)

1,650,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu vân gỗ (chia ô)

1,750,000

Cửa đi lùa hoặc mở nẹp gày màu nâu, trắng bóng (chia ô)

1,550,000

“Cam kết tư vấn miễn phí, hỗ trợ các dịch vụ sau